Ga naar pagina inhoud

Privacy Statement Fidici

Inleiding

Fidici neemt uw privacy zeer serieus en zal informatie over u (de betrokkene) op een veilige manier verwerken en gebruiken. In dit Privacy Statement leggen wij u uit welke gegevens wij verwerken, en met welk doel we dat doen. Daarnaast kunt u in dit Privacy Statement lezen over uw rechten met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens. We raden u aan dit Privacy Statement aandachtig door te nemen. Voor vragen kunt u altijd contact opnemen met info@fidici.nl

Wie is Fidici?

Fidici is een besloten vennootschap Fidici BV, kantoorhoudende te (6828 KT) Arnhem aan Boulevard Heuvelink 102, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69189129.

Wanneer Fidici uw persoonsgegevens verwerkt, is Fidici de verwerkingsverantwoordelijke.

Hoe gebruikt Fidici uw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Fidici persoonsgegevens over u verwerkt. Daarbij is telkens aangegeven welke gegevens Fidici voor dat specifieke doel gebruikt, wat de juridische grondslag is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Fidici worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden, hebben we alles gegroepeerd naar type gegevensstroom.

Andere activiteiten

Doeleinde: Beperkte persoonsgegevens tbv inloggen in besloten applicatie en ter informatie voor collega toezichthouders binnen dezelfde organisatie.

Gegevens: mailadres, mobiel telefoonnummer, pasfoto, functie en nevenfuncties.

Grondslag: Uitvoering van de overeenkomst.

Bewaartermijn: Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde

Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Fidici heeft gegevens over u in bezit, omdat u die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn uw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordering Gegevensbescherming beschikt u over een aantal rechten met betrekking tot uw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

Als u de persoonsgegevens wilt zien die bij Fidici over u zijn vastgelegd, kunt u een verzoek tot inzage doen.

Wijzigen

Als u veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die u hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek, kunt u een verzoek hiertoe doen bij Fidici. U kunt verzoeken dat Fidici uw gegevens wijzigt, verbetert, aanvult, verwijdert of afschermt.

Beperken van de verwerking

U hebt daarnaast, onder voorwaarden, het recht om Fidici te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Als een bepaalde verwerking op grond van het ‘gerechtvaardigd belang’ van Fidici of een derde plaatsvindt, hebt u het recht om bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

U hebt het recht uw persoonsgegevens van Fidici te verkrijgen. Fidici zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kunt u uw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.

Toestemming intrekken

In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking uw toestemming is, hebt u het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Fidici u daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren.

Reactie door Fidici

Een verzoek kan verstuurd worden naar info@fidici.nl Fidici zal uw verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Fidici een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Fidici uw verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

– Verwerkers

Het kan zijn dat Fidici verplicht is uw gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Wat zijn cookies en hoe gebruikt Fidici ze?

Cookies zijn kleine stukjes (tekst)informatie die bij het bezoek van de website van Fidici worden meegestuurd aan uw browser en vervolgens op de harde schijf of in het geheugen van uw computer, tablet, mobiele telefoon of ander apparaat (hierna: “Apparaat”) worden opgeslagen. De cookies die via de website van Fidici worden geplaatst, kunnen uw Apparaat of de bestanden die daarop opgeslagen staan niet beschadigen. Als we het over ‘cookies’ hebben, bedoelen we niet alleen deze kleine stukjes (tekst)informatie, maar ook vergelijkbare technieken waarmee informatie verzameld wordt, zoals bijvoorbeeld device fingerprinting.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren u daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u terecht met klachten en vragen?

Mocht u nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Fidici uw gegevens gebruikt, dan kunt u een e-mail sturen naar info@fidici.nl Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Fidici uw gegevens verwerkt, kunt u een e-mail sturen naar info@fidici.nl Daarnaast kunt u ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.